Programowanie obiektowe – obsługa kontrolek w ASP.net

Technologia ASP.net jako języka obsługującego funkcjonalność dynamiczną witryny używa C# (do wyboru są również inne opcje), tak więc programowanie obiektowe jest w pełni wspierane przez tą platformę tworzenia aplikacji internetowych. Witryny napisane przy użyciu ASP.net są w stanie korzystać z klas stworzonych dla tradycyjnych rozwiązań C# (poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z dostępnością innych klas na daną platformę).

W poprzednich kursach Programowanie obiektowe w .NET oraz Programowanie obiektowe – obsługa kontrolek zwróciliśmy uwagę na zalety, jakie daje nam programowanie obiektowe podczas używania klas obiektów oraz korzystania z kontrolek formatki do przedstawienia użytkownikowi końcowemu efektów pracy programu oraz interakcję z nim.

Jak już wspomniałem na początku, witryna stworzona przy pomocy technologii ASP.net jest w stanie korzystać z klas napisanych dla aplikacji systemu Windows przy pomocy języka C#. Samo korzystanie z klas również wygląda identycznie. Co jednak z interfejsem aplikacji internetowych ASP.net oraz obsługą jego kontrolek?

Programowanie obiektowe – specyfika używania klas oraz kontrolek w ASP.net

Szablon statycznej treści witryny tworzony jest z użyciem zmodyfikowanego kodu HTML, jednak kiedy chociaż wstępnie znamy HTML, tworzenie interfejsu naszej aplikacji internetowej nie jest problemem. Posiadamy wówczas rozszerzony zestaw kontrolek ASP.net, które są w stanie wywoływać zdarzenia oraz przypisane im metody w języku C#. Sam kod statycznej części witryny również spełnia założenia, jakie wprowadza programowanie obiektowe. Kontrolki posiadają własne zestawy właściwości, które mogą być modyfikowane przy użyciu kodu programu, parametrów w oknie Properties (pojawiają się wówczas w kodzie części statycznej strony) lub w arkuszu stylów CSS. Niektóre z nich mogą różnić się od tego, co widzieliśmy w przypadku naszego programu Windows Forms.

Modyfikacja wielkości czcionki kontrolki Label3 możliwa jest w tym przypadku poprzez proste przypisanie wartości liczbowej, co w poprzednim kursie nie było możliwe. Wynika to z koniecznością zachowania zgodności ze stylami CSS. Zauważyć warto również, że nazwy kontrolek tworzone są z dużej litery.


Stworzona przez nas wcześniej klasa Prostokat nie ulega żadnym modyfikacjom, ponieważ nie wykonuje ona operacji na kontrolkach a jedynie na własnych polach, właściwościach i metodach.

Interfejs naszej aplikacji ASP możemy stworzyć przy użyciu kodu:

W przypadku aplikacji ASP.net interfejs strony wolę tworzyć przy użyciu kodu, ewentualnie przeciąganiu kontrolek z okna Toolbox w miejsce w kodzie strony. Daje to większą władzę nad ułożeniem kontrolek niż przeciąganie ich na widok wizualny strony.

Programowanie Obiektowe w ASP.net

Formatka witryny Programowanie Obiektowe w ASP.net

Wywołanie zdarzenia Click Button’a również wygląda niemal identycznie, jak w przypadku Windows Forms. Musimy pamiętać jedynie, że nazwy kontrolek pisane są standardowo z dużej litery. Sytuacje wyjątkowe stanowią te, w których używamy kontrolek specyficznych dla danej platformy, wówczas musimy osobno je oprogramować lub gdy metody kontrolek na różnych platformach różnią się znacznie między sobą.

Podsumowując, technologia ASP.net na każdym szczeblu korzysta z zasad programowania obiektowego, zarówno podczas pisania części statycznej jak i dynamicznej witryny internetowej. Programowanie obiektowe zapewnia zachowanie określonych zasad, dzięki czemu kod przenoszony pomiędzy osobnymi platformami nie różni się tak bardzo, zwłaszcza w przypadku czystych klas. Ucząc się języka C# na pewno będziemy w stanie opanować zarówno programowanie w ASP.net, Windows Phone jak i innych platformach .NET Framework przy użyciu języka C#.

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...