Web Services – klient Windows Forms C#

Usługi Web Services mogą być wykorzystywane równie efektywnie w przypadku programów tworzonych pod Windows Forms, jak ma to miejsce w rozpatrywaniach klientów technologii ASP.net. Obsługa usługi sieciowej Web Service wygląda identycznie, musimy jedynie obsłużyć dane zgodnie z możliwościami wykorzystywanej platformy.

Interfejs klienta Windows Forms usługi sieciowej Web Services

Interfejs programu ma za zadanie obsłużyć odczytanie dokumentu XML z danymi zwracanego przez usługę Web Services oraz dać możliwość dodania nowego rekordu danych. Jest więc on bardzo podobny do tego, co mogliśmy zobaczyć w przypadku projektowania klienta Web Services bazującego na platformie ASP.net.

Klient Windows Forms C# usługi Web Services

Klient Windows Forms C# usługi Web Services

Podstawowe założenia programu są identyczne jak w przypadku wersji z wykorzystaniem ASP.net. Większość kodu wykorzystywanego do komunikacji z usługą Web Services również jest identyczna z wprowadzeniem drobnych zmian umożliwiającymi wyświetlenie danych przez kontrolki Windows Forms. Widzimy więc uniwersalność rozwiązań korzystających z usług sieciowych. Zalecam zapoznanie się z wpisem Web Services – klient ASP.net. Standardowo korzystamy z utworzonej już wcześniej przykładowej usługi Web Services.

Odczyt danych XML z usługi Web Services

Podczas odczytu danych z usługi sieciowej należy wziąć pod uwagę to, że musimy je umieścić w kontrolce dataGridView, proces ten jest bardzo podobny do działania z GridView w ASP.net.

Utworzenie obiektu oraz wywołanie metody naszej usługi sieciowej Web Services [13, 15] przebiega identycznie jak ma to miejsce w przypadku platformy ASP.net.

Metoda RefreshGridViewData [1] odpowiada za wyświetlenie danych z dokumentu XML w kontrolce dataGridView. Do tego celu wykorzystany jest obiekt DataSet [3] oraz pierwsza tabela, z tablicy tabel, do których przypisywane są dane z kolejnych dokumentów XML (w naszym przypadku jest tylko jeden).

W kontrolce richTextBox1 możemy podejrzeć faktyczny kod XML zwrócony przez usługę sieciową.

Dodawanie nowego rekordu do bazy danych usługi Web Services

Dane wejściowe pobierane są z trzech kontrolek textBox. Cały proces oraz kod są identyczne jak w kursie poprzednim, łącznie z użyciem metody AddMyNode.

Kurs ten nie jest długi, ponieważ cały proces podłączenia usługi sieciowej do rozwiązania jak i użycie jej obiektu i metod jest identyczny, jak ma to miejsce w kursie poprzednim, gdzie tworzymy klienta Web Services na bazie ASP.net.

Zwracam więc jedynie uwagę na konieczność obsługi danych wyjściowych zgodnie z posiadanym zestawem kontrolek dla danej platformy. Pokazuje to zalety stosowania usług Web Services, ich uniwersalność dla różnych rozwiązań platformy .NET.

Przykładowy projekt zawierający usługę Web Services oraz aplikację klienta Windows Forms znajduje się pod linkiem: Web Services – klient Windows Forms C#

Enhanced by Zemanta
Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...